Jammu: POJK Visthapit Sewa Samiti Observe Sankalp Diwas